Svetainės pritaikymo įrankiai

Žinynas

Greita terminų paieška
Terminas Aprašymas
Adresinė zona

Dažniausiai keturių laidų duomenų šyna, užtikrinanti jutiklių maitinimą bei duomenų į jutiklius siuntimą ir/ar priėmimą.

Jutikliai į šyną jungiami lygiagrečiai.

Ribojamas šynos kabelio nuo įrenginio iki toliausiai nutolusio jutiklio ilgis bei jutiklių skaičius, kurie nurodomi įrenginio gamintojo techninėje specifikacijoje.

Aktualus įvykis

Įvykis, kurio metu saugos sistemos fiksuoja informaciją, kuri yra aktuali ir susijusi su saugos organizavimu.

Aktuali informacija yra saugos sistemos perdavimo/priėmimo stebėjimui į/iš CSP būklė, saugos zonos pavojaus pranešimas, įeigos kontrolė sistemos kontroliuojamo atitvaro atidarymas/uždarymas, vaizdo stebėjimo sistemos judesio aptikimas ir pan.

Vaizdo stebėjimo sistemose dažnai naudojamos funkcijos „iki“ ir „po“ aktualaus įvykio (Pre ir Post Alarm/Event), skirtos vaizdo perdavimui bei kaupimui (įrašymui) iki judančio subjekto judesio ar praėjimo aptikimo.

Aktyvinis infraraudonųjų spindulių barjeras

Sudaro poroje veikiantys infraraudonųjų spindulių siųstuvas ir imtuvas.

Abu elementai orientuoti taip, kad siųstuvo siunčiami infraraudonieji spinduliai patektų į imtuvo aktyviąj ą zoną (langą).

Kertant ar uždengus siųstuvo spindulį, įvyksta pavojaus signalo generavimas imtuvo signalo formavimo trakte.

Sinonimai - IR barjeras

Aktyvioji dalis

Laidi elektros įrenginio dalis, kuria normaliomis darbo sąlygomis teka srovė arba kuri turi tik įtampą; nulinis laidininkas.

Analoginė zona

Centralės ar kontrolinio priėmimo prietaiso ar valdiklio įėjimo/išėjimo gnybtų kontroliuojama elektrinė grandinė, fiksuojanti elektrinio signalo laipsninį kitimą, kartais reaguojanti į užduotą laipsninio pokyčio ribą ar intervalą.

Antras apsaugos ruožas

Visuma signalizacijos priemonių, kuriomis blokuojama visa saugomos patalpos erdvė (PIR, MW, PIR+MW, US).

Sinonimai - PIR, MW, PIR+MW, US

Apkrovos koeficientas

Vidutinės faktinės apkrovos per apibrėžtą laiko intervalą ir maksimaliosios (vardinės) apkrovos santykis.

Apsauginis įžeminimas (PE)

Pasyviųjų elektros įrenginio dalių įžeminimas žmonėms apsaugoti nuo pavojingo elektros srovės poveikio. Angliškai atitikmuo būtų „protective earthing (PE).

Apsauginis laidininkas

Laidininkas (laidas, šyna), jungiantis iki 1000 V įtampos įrenginių pasyviąsias dalis su trifazio generatoriaus arba transformatoriaus tiesiogiai įžeminta neutrale, o nuolatinės srovės tinkle – su šaltinio tiesiogiai įžemintu poliumi.

Sinonimai - PE

Apsauginis nulinis laidininkas

Laidininkas (laidas, šyna), vienu metu atliekantis ir apsauginio laidininko (PE), ir nulinio laidininko (N) funkcijas.

Sinonimai - PEN

Apsauginis spindulys

Tai į vieną zoną sujungtų daugiau, negu vieno jutiklių visuma, suveikus betkuriam jutikliui identifikuojant zonos pažeidimą (spindulyje suveikęs jutiklis neidentifikuojamas apsauginės zonos, tačiau gali būti identifikuojamas vizualiai, jei jutiklis turi šviesinį suveikimo identifikavimo atvaizdavimą).

Jutiklių skaičius spindulyje gali būti ribojamas ir nurodomas įrenginio gamintojo techninėje specifikacijoje.

Apsaugos darbuotojas

Asmens ir turto saugą vykdantis saugos tarnybos ar saugos padalinio darbuotojas, turintis apsaugos darbuotojo pažymėjimą, veikiantis teisės aktų reglamentuojamos tvarkos ribose ir veikiantis teisės aktų nustatyta tvarka turinčio teisę vykdyti asmens ir turto saugą licencijuoto subjekto vardu.

Apsaugos įtaisas

Įtaisas, automatiškai išjungiantis saugomą elektros grandinę, atsiradus trumpajam jungimui ar kitam nenormaliam režimui.

Apsaugos objektas

Tai teritorija, jose esantys stacionariai įrengti antžeminiai ar požeminiai ar kilnojami kiemo įrenginiai, transporto priemonės, gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai bei jų priklausiniai, statiniai, įrenginiai, inžineriniai statiniai, patalpos.

Atitvara

Perdanga, išorinė ar vidaus siena, pertvara, skirianti statinio dalis arba besiribojanti su išorine aplinka.

Atitvarinės konstrukcijos

Inžinerinės perimetrinės kliūtys - tai iš skirtingų medžiagų pagamintos techninės priemonės, sulaikančios ar trikdančios patekti į saugomą objektą ar atlikti ar sulėtinti neteisėtą fizinį poveikį: tvoros, atitvarai, grotos, apsauginės žaliuzės, apsauginės langų plėvelės ir pan.

Atvadas

Elektros inžinerinio tinklo dalis nuo laidų arba oro kabelio gnybtų elektros oro linijos atramoje ar kabelių gnybtų kabelių spintoje arba nuo kabelio atsišakojimo movos iki įvadinės apskaitos spintos (skydelio) arba įvadinės apskaitos skirstomosios spintos (skydo).

Atviroji instaliacija

Instaliacija ant statinių sienų, lubų, kitų statybinių konstrukcijų, atramų ir pan.

Atviroji instaliacija naudojama stacionarioji ir nestacionarioji.

Aukštoji įtampa

110 kV ir aukštesnė kintamosios srovės įtampa.

Sinonimai - 110 kV

Centralė

Tai elektroninis mikroprocesorinis įrenginys, kontroliuojantis elektrinės grandinės (zonos), prijungtos prie centralės įėjimo gnybtų, elektrinę būseną ir atitinkamai reaguojantis į tos būsenos pasikeitimą, suformuodamas atitinkamus programiškai priskirtus išėjimo signalus.

Rekomenduojame